NGỜI ĐÂU

NGỜI ĐÂU…?
Lâu sống đây còn những lống sâu.
Rầu đêm rượu rắn nốc rêm đầu.
Tắm ngay đến tận dài tay ngắm.
Cầu sạn cùng khôn mãi cạn sầu.
Trống được luôn hoài bên động trước.
Nầu vang sắp sẵn cạnh vàng nâu.
Dặt mày ngóc cổ cho dày mặt.
Hâu ngắt trần gian… Kẻo hắt ngâu.
Trưa… 24.5.2017
Hùng Minh Trần
( Bài HỌA).
&%&%&%
ĐỜI NGÂU
Son lầu quán nhậu mãi lòn sâu
Nhầu đức cho nên bị nhức đầu
Dắm ngợi âm hờn buồn đợi ngắm
Sài lâu cuộc sống hẹn lai sầu
Bước trong lụy vậy tình bong trước
Vang nẫu đời vầy phận vãng nâu
Mắt xạm sân si giờ xám mặt
Đâu ngời chữ nghĩa gặp.. đời ngâu
24/05/2017-
Hà Mạnh Đào
( Bài XUỚNG).