Gần 4h sáng

Gần 4h sáng! Làm xong việc mở Bitrix ra, vẫn thấy công ty có người còn làm việc. Đúng là tuổi trẻ không sợ nhiều việc, chỉ sợ không có việc để làm. Cuộc sống sẽ có những thời điểm “một cổ nhiều tròng” thì mình không nghĩ rằng thong thả ung dung, hay sống là phải cân bằng, hay mưa dầm thấm lâu có thể giải quyết được vấn đề. Những thời điểm đó, theo mình thì người ta cần sự quyết liệt và tập trung cao độ để giải quyết nó trước khi bước vào được giai đoạn ổn định và phát triển bền vững.
#TGM
See Translation