d ế m è n b ố n c h ấ m k h ô n g

d ế m è n b ố n c h ấ m k h ô n g
(tiếp theo)
“…Nhiều người có thể đem chuyện tàu, chuyện ta ra để hi vọng khả năng quay trở lại, chỉ dế mèn biết rõ, nó đã thực sự hết cơ hội.
Tiên sư lũ đầu đất, mơ ngủ, lũ fan cuồng, cả bọn hay khen, xúi đểu trà trộn trong đám đông kia, lâu nay chúng mày đã hại dế mèn bằng những bài nâng bi, ca ngợi, nay vẫn chưa sáng mắt, vẫn aa, em luôn tin ở anh của em, aa anh là người hùng của em, aa anh vẫn còn cơ trở lại…!
Aa cái mả cha chúng mài, đéo thăng, tạm như này là may lắm rồi.
Đã xong đéo đâu, cơ cứt…”!
Trích một đoạn, rảnh biên tiếp.
Vì chuyện #tmltsđvokimcu bị miễn đbqh, đứt mẹ đoạn dế mèn.
Nào, các anh-chị-bạn, các mày, có thích đọc tiếp đề tài này nữa không nhỉ?