Chỉ có thể ở

Chỉ có thể ở…… SaiGon
“”“Sự tử tế của người dân Sài Gòn rất mạnh mẽ. Nó giống như mạch nước ngầm. Nếu người ta tin và biết số tiền ủng hộ đó không được rơi rớt đồng nào hết thì họ sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Chúng tôi gọi tiền ủng hộ là tiền thiêng liêng. Dù 1.000 đồng thì chúng tôi cũng công khai”, ông Nam Đồng nói.””