Ai cũng có ước mơ lúc bé ước mơ rất lớn khi lớn ước mơ càng bé

Ai cũng có ước mơ lúc bé ước mơ rất lớn khi lớn ước mơ càng bé
E ước mơ lúc này có ng tặng balo
Cái nào đẹp & ai bít chỗ chỉ em với ❓❓