“Có hai con chuột rơi xuống một xô sữa

[easyinstagramfeed]